Skip to main content

Uitkomsten onderzoek Werkgroep Verzekeren van Molens

18 november 2011

Verzekeraars voor molens

Kettlitz Wulfse, Donatus en Aon zijn voordeliger bij brand- en stormschadeverzekeringen voor molens dan Scheeffer/ASR. Dat blijkt uit een inventarisatie die door een werkgroep van Vereniging De Hollandsche Molen is uitgevoerd. Uiteraard hebben wij daarbij ge-keken naar verschillende aspecten. Hieronder volgt een toelichting.

Spelers

Ons onderzoek richtte zich op vier landelijke partijen, namelijk:

· Kettlitz Wulfse: een makelaar en zij heeft ervaring met de molens bij Kinderdijk.

· Donatus: een verzekeraar die is gespecialiseerd in kerken, kloosters, e.d.

· Aon: internationale makelaar en zij doet zaken met o.a. waterschappen.

· Scheeffer/ASR: Scheeffer is van oudsher actief in verzekeringen voor molens en eind vorig jaar heeft zij haar verzekeringsportefeuille aan ASR overgedragen.

Er zijn grote verschillen tussen deze verzekeraars. Iedere verzekeraar heeft sterke punten.

Dekking

Brandschade door vandalisme en vuurwerk valt onder de dekking. Op ons verzoek is dit door alle vier verzekeraars nadrukkelijk bevestigd. Dat is cruciaal, omdat alle 5 grote brandschades in het afgelopen decennium werden veroorzaakt door brandstichting (4x) of vuurwerk (1x) : De Veer bij Haarlem (1998), De Sluismolen bij Koedijk (2001), De Oude Knegt te Akersloot (2001) en Molen C bij Alkmaar (1994 en 2004). De onderbouw van poldermolens wordt gedekt. De dekking omvat 10% opruimingskosten. Garanties tegen onderverzekering behoren tot de mogelijkheden. Er zijn specifieke aanvullingen mogelijk als moleneigenaren dit wenselijk achten, b.v. Aon voorziet in o.a. een monu-menten- en FSC-houtclausule. Er is uitgegaan van dekking en premies op basis van herbouwwaarden.

Premies

Het gaat om indicaties. Er zijn grote verschillen tussen de vier partijen. De premies variëren afhankelijk van de bouwmaterialen waaruit de molens zijn opgetrokken (steen, hout en riet). Kettlitz Wulfse offreert zeer scherpe premies, maar de kosten van o.a. hertaxaties komen voor rekening van de moleneigenaar en er valt te onderhandelen over het verdelen van deze kosten. Donatus kent een instapkorting van 30% en een generieke ledenkorting als het schadeverloop meevalt. Aon hanteert scherpe premies met meer incentives: premiekortingen voor bliksem- en sprinklerinstallaties, een bonus als het schadeverloop aanzienlijk meevalt, volumekortingen en voor grotere organisaties die meerdere molens in eigendom hebben is één premie mogelijk. Bij Scheeffer/ASR zijn de premieniveaus over de gehele linie aanzienlijk hoger.

Eigen risico

Er zijn meer keuze mogelijkheden binnen bereik gekomen. Kettlitz Wulfse maakt een eigen risico naar keuze mogelijk: 5000 euro of 10.000 euro voor zowel brand- als storm-schade (per molen en per gebeurtenis, met een maximum van 100.000 euro per jaar). Aon gaat uit van een eigen risico van 2.500 euro voor stormschade. Donatus gaat uit van een eigen risico van 750 euro. Scheeffer kende al een eigen risico van 2.500 euro voor stormschade en Scheeffer/ASR zet dit voort. Er valt te onderhandelen over het eigen risico. Een hoger eigen risico maakt lagere premies mogelijk, maar aan een (te) hoog eigen risico kleven ook nadelen. Scenario-analyses geven u meer inzicht in wat haalbaar is en dit hangt af van o.a. de financiële positie van uw molenstichting. Bij een hoger eigen risico is het gebruikelijk om een voorziening eigen risico assurantiën te vormen.

Looptijd

De contract termijnen kunnen variëren van 1 jaar tot 10 jaar, maar 3 à 5 jaar is het meest gebruikelijk. ASR/Scheeffer en Donatus kennen een en-bloc-bepaling, waarbij Donatus toezegt dat dit niet alleen voor molens gebeurt. Een en-bloc bepaling geeft een verzekeraar het recht de premies en/of voorwaarden van een bepaalde groep verzekerin-gen "en bloc", dus voor alle in die groep lopende verzekeringen, te wijzigen. Contracten worden doorgaans stilzwijgend verlengd. Wanneer een molenorganisatie haar contract wil beëindigen, moet zij dit tenminste drie of twee maanden voor afloop van de contract-termijn schriftelijk opzeggen. Let op de expiratiedatum van contracten. Heeft u dit in kaart gebracht (vervalkalender)?

Schade-afhandeling

Wanneer zich bij een molen onverhoopt calamiteiten voordoen moet u blindelings kunnen vertrouwen op een vlotte en goede afhandeling van schades. Vandaar dat wij bij brand- en stormschadeverzekeringen altijd kijken naar de dekking, speciale clausules, hoe de schade-afhandeling is geregeld, of dit in de praktijk werkt en referenties. Bij Scheeffer was de schade-afhandeling goed geregeld, maar de nieuwe combinatie Scheeffer/ASR moet dit nog waar maken. Er is nog geen ervaring bij molens opgebouwd met de schade-afhandeling van Kettlitz Wulfse, Aon en Donatus. Feedback op basis uw praktijkervaring is dus van harte welkom.

De werkgroep verzekeringen bestaat uit Leo Endedijk (VDHM), Boudewijn Mutsaerts (vrijwilliger bij VDHM die ervaring heeft met restauraties en verzekeringen van kerken), Tony Dam (Het Groninger Molenhuis), Lodewijk Zwierstra (De Fryske Molen), Kees Bakker (SIMAV) en Willem Rol. Voor meer informatie kunt u terecht bij werkgroep of op de website van Vereniging De Hollandse Molen.

Willem Rol