Skip to main content

 

molenbiotoop

Molenbiotopen in provinciale en gemeentelijke omgevingsplannen

In 2018 heeft de provincie Noord-Holland molenbiotopen in de nieuwe Leidraad Landschap en Cultuurhistorie opgenomen (zie bijlage). In de provinciale regeling voor molenbiotopen gaat het erom dat een zone van 400 meter rondom een molen open blijft. Dit geldt voor zowel bebouwing als beplanting. De eerste stappen zijn door de provincie Noord-Holland gezet met de bescherming van molenbiotopen in de provinciale Leidraad en omgevingsvisie. Bij de vervolgstappen gaat het erom dat gemeenten molenbiotopen in hun eigen omgevingsplannen gaan verankeren. Ook is het belangrijk dat het groenbeheer van gemeentelijke wegen, plantsoenen en sportvelden in de nabije omgeving van molens wordt aangepast. Hoge bomen zoals populieren zijn zeer nadelig voor de vrije windvang van molens. In geval van heraanplant gaat onze voorkeur uit naar laagblijvers zoals lijsterbessen en knotwilgen. Agrarisch natuurbeheer of weidevogelbeheer past goed bij molenbiotopen, omdat weidevogels liefst in een open landschap broeden. Graag zijn wij bereid om molenbiotopen met gemeenten te bespreken.

Aantasting molenbiotoop Krijtmolen d'Admiraal

Ondanks afspraken met de gemeente Amsterdam gaat het toch goed mis met de biotoop van krijtmolen d'Admiraal in Amsterdam-Buiksloot.
De Volkskrant van 22 nov. 2018 besteedt er uitgebreid aandacht aan. Lees het artikel  HIER.

veiliggesteld in keur HHNK 2016 Molenbiotoop

Op 21 sept. 2016 is door het bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands NoorderKwartier de nieuwe keur definitief vastgesteld. In deze keur is niet alleen de bescherming van molenbiotopen opnieuw opgenomen, de regeling is ook verbeterd, dat wil zeggen aangepast aan de richtlijnen van de Vereniging De Hollandsche Molen, zoals die ook door diverse provincies en in bestemmingsplannen worden gehanteerd. Dat wil zeggen dat de oorspronkelijke reikwijdte van 200 m is verhoogd tot 400 m, en dat binnen die cirkel de 1 op 100 regel van kracht is geworden voor bebouwing en beplanting. Deze regeling geldt voor alle maalvaardige windmolens binnen het gebied van HHNK, dus niet alleen voor hun eigen molens. Een lijst van welke molens het betreft is in de keur opgenomen.
De Noord-Hollandse Molenfederatie heeft al jaren geleden bij het HHNK aangedrongen op het niet laten vervallen van een artikel over de molenbiotoop, maar de regeling juist aan te scherpen. Wij zijn uiteraard zeer verheugd dat dit is gebeurd.
De nieuwe Keur 2016 kunt u  HIER  downloaden. In art. 3.2 lid 3 op blz. 29/30 wordt de molenbiotoop besproken, en in Bijlage 1 staat de lijst van maalvaardige molens.

Archief (oudere artikelen)

Onderzoek molenbiotoop alle Noord-Hollandse molens

In 2006 heeft de Noord-Hollandse Molenfederatie door EvertJan Lameris een onderzoek laten doen naar de toestand van alle molenbiotopen in Noord-Holland. Lameris heeft met behulp van een door hem ontwikkeld computerprogramma voor de analyse van hoogtemetingen objectief de waarde van de biotoop van alle molens kunnen vaststellen. Daaruit bleek dat van de helft van de molens de biotoop is aangetast.
Het rapport is hierbij te downloaden.
 

Overleg molenbiotoopcoördinatoren

De laatste vergadering was op 16 april 2013. De molenbiotoopcoördinatoren vergaderden twee keer per jaar. Noord-Holland is verdeeld in 10 regio’s en per regio was een biotoopcoördinator aan gesteld. Zij rapporteerden in die vergaderingen welke ontwikkelingen er waren in hun regio en welke actie zij daarop hadden ondernomen. De bedoeling is dat zij nauwlettend in de gaten houden of er ontwikkelingen zijn rond de molenbiotoop; in fysiek opzicht maar ook wanneer er  bedreigingen waren doordat bij wijziging van het bestemmingsplan de molenbiotoop in het gedrang dreigde te komen.  Deze commissie heeft circa 10 jaar gefunctioneerd. In de laatste vergadering heeft er daarom een evaluatie plaatsgevonden. Die heeft ertoe geleid dat de belangen van de molenbiotoop zullen worden overgeheveld naar de twee algemene bestuursvergaderingen welke eveneens in het voor en najaar plaatsvinden.

In 2013 is de Molenfederatie begonnen met een project vergelijkbaar met dat in Zuid-Holland waarbij een jaar lang de molenbiotoop in het middelpunt van de belangstelling is geplaatst. Naast een brochure is er een plan van aanpak opgesteld en is de biotoop rond een aantal molens verbeterd. Samen met de provincie Noord-Holand probeert de Molenfederatie nu in Noord-Holland eenzelfde resultaat tot stand te brengen.

Klik  HIER  voor het downloaden van het Project Handreiking Molenbiotopen.

Coördinator van dit project is Willem Rol, lid van het dagelijks bestuur van de Molenfederatie.