Skip to main content

Voor eigenaren en beheerders van molens

Stichting De Noord-Hollandse Molenfederatie

helpt de belangen van de gehele Noord-Hollandse molenwereld (eigenaren en vrijwilligers!) te vertegenwoordigen in de richting van de drie overheidslagen rijk, provincie en gemeenten. Daarbij staat het de eigenaren vrij om zelf contact te leggen met het plaatselijke gemeentebestuur.
Doel:
  • De contacten tussen de moleneigenaren onderling te verbeteren en te versterken (ondermeer door het jaarlijks organiseren van een molencontactdag).
  • De moleneigenaren te ondersteunen bij hun taken op het gebied van regelgeving zoals de SIM, subsidieaanvragen,  fondsenwerving, molenbiotoop, en op juridisch-, planologisch- en strategisch gebied.
  • Als service-instituut te fungeren voor de molenwereld. Facilitaire ondersteuning zal worden ingehuurd.

Provinciale subsidies

Voor restauraties kan jaarlijks een aanvraag worden ingediend bij de provincie Noord-Holland. De Molenfederatie is bestuurlijk en ambtelijk vaal in overleg over de voorwaarden. Diverse malen werd de regeling ten gunste van de molens aangepast. Bekendmaking over het indienen van aanvragen gebeurd op deze website onder Algemeen/Nieuws voor eigenaren/molenaars, en een overzicht op Algemeen/Provinciale subsidies.

Voor onderhoud kan eens per drie jaar een aanvraag worden ingediend bij de provincie. Ook die gelegenheden worden bekend gemaakt op onze site onder Algemeen/Nieuws voor eigenaren/molenaars, en een overzicht op Algemeen/Provinciale subsidies.

Rijkssubsidie: SIM-regeling

De Noord-Hollandse Molenfederatie ondersteunt eigenaren van molens bij het in goede staat brengen en houden van alle monumentale molens van Noord-Holland. Molens kunnen alleen in goede staat blijven als er voortdurend onderhoud wordt gepleegd. De nieuwe SIM-regeling  van het rijk (opvolger van de BRIM-regeling) speelt daar op in. Als een eigenaar een periodiek instandhoudingplan over een periode van 6 jaar indient kan hij over die periode een bijdrage in de onderhoudskosten krijgen. Jaarlijks moet hij onderhoud plegen. De Molenfederatie ondersteunt de eigenaren hierbij. Als een molen te slecht is voor deze regeling en een restauratie noodzakelijk is, dan helpt de Molenfederatie de eigenaar om een restauratie van de grond te krijgen. Voor meer informatie kunt u bellen met de secretaris van de Molenfederatie: Gerard van Beusekom (06) 26 36 55 93.
 

Weidemolenfonds: bijdrage onderhoud of restauratie weidemolens

In 2014 is een bedrag uit het Bank Giro Loterij Fonds door De Hollandsche Molen beschikbaar gesteld aan de NH-Molenfederatie. Dit bedrag was bestemd om het onderhoud en de restauratie van houten en stalen weidemolens in Noord-Holland kunnen te financieren. Vanuit dit fonds, beheerd door de NH-Molenfederatie zijn verschillende projecten gefinancierd. Vanwege het succes van de eerste tranche van subsidietoekenningen, is in overleg met de vereniging De Hollandsche Molen een tweede bedrag voor 2015/2016 beschikbaar gesteld.

In totaal zijn 17 projecten voor het opknappen van weidemolens vanuit het Weidemolenfonds gefinancierd. Inmiddels zijn alle beschikbare gelden toegewezen. Op dit moment kunnen geen toezeggingen vanuit het Weidemolenfonds meer worden gedaan.

Als er toch behoefte bestaat aan financiële ondersteuning voor onderhoud of restauratie van een weidemolen, dan verzoeken we u als eigenaar dit kenbaar te maken bij de secretaris van de NH-Molenfederatie, de heer G. van Beusekom via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vervolgens zal in samenwerking met u worden bezien op welke wijze financiering van uw project mogelijk is.

Verzekeringen

Voor moleneigenaren vormen de (niet subsidiabele) verzekeringspremies in toenemende mate een probleem. De premies stijgen voortdurend. De Molenfederatie heeft, nadat er een werkgroep was gevormd, samen met de vereniging De Hollandsche Molen een onderzoek ingesteld.
Lees hier uitkomsten van het onderzoek van de werkgroep (nov. 2011).
Opgemerkt dient te worden dat hierna de premies van Scheeffer/ASR in belangrijke mate omlaag zijn gegaan.
Waarschuwing dd. 5-3-2015 betreffende stilzwijgende verlenging. Lees HIER de brief die de molenfederatie hierover aan de moleneigenaren schreef.
 

Financiële problemen

In maart 2010 heeft de molenfederatie een belangrijp rapport gepubliceerd over de financiële situatie van de molens in Noord-Holland. Alle problemen waar eigenaren, zowel stichtingen als verenigingen als particulieren, tegenaan lopen worden geanalyseerd. De rol van provincie, gemeenten en waterschappen wordt belicht. U kunt het rapport HIER downloaden.

Onderlinge uitwisseling van ideeën en ervaringen

De jaarlijkse Noord-Hollandse Molencontactdag voor moleneigenaren, -beheerders en molenaars is een belangrijk podium voor eigenaren om met elkaar in gesprek te komen en te zien op welke wijze anderen zich bezighouden met het molenbehoud. De contactdag werd voor het eerst georganiseerd in 1995. Hij trekt jaarlijks gewoonlijk meer dan honderd bezoekers. 's Ochtends worden door terzake deskundigen enige inleiding gegeven, en 's middags enkele molens bezocht.
Sinds 2008 worden op de contactdagen door de gedeputeerde Cultuur van de provincie de Noord-Hollandse Molenprijzen uitgereikt.

Voor de eigenaren en beheerders van molens zijn er nog twee andere organisaties die hen helpen om hun molen(s) in stand te houden:

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De molendeskundigen voor Noord-Holland zijn de heren Gerard Troost  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  en Wouter Pfeiffer  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Vereniging De Hollandsche Molen

Op landelijk niveau is Vereniging De Hollandsche Molen werkzaam voor alle moleneigenaren in Nederland. Zij ondersteunt bij technische vragen, biotoopproblemen en zij onderhoudt goede contacten met organisaties die de molenwereld financieel ondersteunen zoals het BankgiroLoterij Fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds.